מועד העדכון האחרון: 08.01.2019

 

jacobs_logo_header.png

תנאי משתמש JACOBS®

 

ברוכים הבאים לאתר JACOBS® (להלן – "האתר") בו תוכלו למצוא פרטים על מותג JACOBS ומוצריו בישראל. אתר זה מוגש, מופעל ומנוהל על ידי חברת JACOBS DOUWE EGBERTS ו/או כל אחד הפועל מטעמה (להלן – "JDE") אשר כתובת משרדה הראשי ברב' Oosterdoksstraat 80 NL-1011 DK, אמסטרדם, הולנד.

 

JDEתחולה

הוראות ותנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן – "הכללים"), יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שתעודכן מעת לעת (להלן – "מדיניות הפרטיות"), מסדירים וחלים על כל הביקורים והשימושים באתר וכן על כל מידע, המלצות ו/או שירותים אשר סופקו דרך אתר זה (להלן – "המידע"). השימוש באתר כפוף להוראות והתנאים הקבועים בכללים אלה, מדיניות הפרטיות וההוראות הרלוונטיות של הדין והחוקים החלים, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן, יחד – "תנאי המשתמש"). עם השימוש באתר זה, הנך מסכים לתנאי המשתמש ומתחייב לציית להם. אנא עיין בזהירות בתנאי המשתמש לפני השימוש באתר. במידה ואינך מסכים עם תנאי המשתמש, אינך רשאי להשתמש באתר. JDE רשאית לשנות או לתקן את תנאי המשתמש על פי שיקול דעתה ובלי למסור הודעה מפורשת על כך. במקרה של שינוי או תיקון בתנאי המשתמש, אלה יהיו תקפים החל מרגע פרסומם באתר.

האתר נועד למבוגרים תושבי ישראל. ג'ייקובס אינה מתחייבת כי המידע המוצג באתר יתאים למדינות אחרות.

למען הסר ספק, כל האמור בכללים אלה הינו בנוסף לכל זכות אשר עומדת לטובת JDE על-פי דין.

פרשנות

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות הכללים האלה ופרסומים אחרים הקשורים לאתר, ההוראות של הכללים האלה יגברו לכל כוונה ומטרה.

כותרות וראשי פסקאות בכללים אלה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות או הסברת הכללים. המילה "לרבות" פירושה: "לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל".

הוראות כללים אלה נכתבו בלשון זכר למטרת נוחות בלבד וכל האמור בכללים אלה נועד הן לגברים והן לנשים. האמור בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

כל מקום בו כתוב בכללים אלה JDE, הכוונה היא לרבות המפעילים והמנהלים של האתר וכל מי מטעמם.

מובהר בזאת, כי בכל מקום בכללים אלה שבו נאמר או משתמע כי JDE תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או כאשר מוקנית במפורש ו/או מכללא ל - JDE הזכות, הסמכות ו/או שיקול דעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, JDE תפעל (או תחליט שלא לנקוט בפעולה) על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, והפעולות של JDE (או אי-פעולתה) יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור ולמשתמש באתר או מי מטעמו, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין הפעולות (או אי פעולתה) של JDE כאמור.

 

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של JDE לגבי האתר מפורטת במסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר.

אתרים מקושרים

באתר זה יכולים להימצא קישורים לאתרים חיצוניים. JDE לא תהא אחראית לשימוש או תוכן אתרי האינטרנט המקושרים לאתר זה או ממנו. מדיניות הפרטיות אינה חלה על עיבוד הנתונים האישיים שלך באותם אתרים חיצוניים או באמצעותם. השימוש בקישורים לאתרים חיצוניים נעשה על אחריותך.

קניין רוחני

אתר זה הינו רכושה הבלעדי של JDE. אלא אם נאמר אחרת, כל הזכויות באתר ובמידע המופיע בו, כולל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות (כולל סמלים, מידע, תצוגות, קודי מחשב, הערות, תמונות, סרטוני וידאו, שמות תחום, גרפיקה, עיצובים, מצגים מילוליים, סימנים מסחריים וצורת עריכה ותצוגה) (להלן – "הקניין הרוחני"), הינם רכושה של JDE. משתמשים רשאים לעיין באתר ובמידע ולעשות עותקים לשימושם הפרטי, לדוגמא על-ידי הדפסה או שמירה. כל שימוש אחר באתר או במידע, לדוגמא אחסון או שכפול האתר (או חלק הימנו) בכל אתר אינטרנט חיצוני או יצירת קישורים, קישורי היפרטקסט או קישורי עומק בין האתר וכל אתר אינטרנט אחר או כל שימוש אחר, דורשים אישור מראש בכתב מאת JDE.

אלא אם נאמר אחרת, " JACOBS®" וכל סימן מסחרי אחר המופיעים באתר זה, הינם סימנים מסחריים של קונינקליחקה דואה אגברסט בע"מ - KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., JDE או חברות קשורות, כלולות ו/או חברות בת שלהן.

הנך מסכים בזאת לא להפר או לסייע, לעודד או לגרום להפרת זכויות הקניין הרוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומלבד לאמור מפורשות אחרת בכללים אלה, העתקת, הורדת, שכפול, שיקוף, הפצה, שידור, העברה לאחר או שימוש בקניין הרוחני, באתר או בתוכן המופיע באתר, כולו או חלקו, אסורים, אלא אם נעשו לאחר קבלת אישור מראש בכתב של JDE. אישור להשתמש באתר לא יפורש כמעניק רישיון להשתמש בסימנים המסחריים המופיעים באתר.

JDE יכולה לדרוש כי משתמש יסיר קישורים לאתר, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. משתמש אשר יקבל דרישה כאמור מ - JDE, יסיר את הקישור מיד.

שימוש באתר והתנהלות אסורה

השימוש באתר נועד למטרות אישיות. אסור בהחלט להשתמש באתר ו/או התוכן המופיע באתר למטרות מסחריות ללא אישור מראש בכתב של JDE.

הנך מתחייב בזאת לא ליצור מאגר נתונים מתוך התוכן המופיע באתר ולא להפעיל תכנת מחשב או אמצעי אלקטרוני אחר לביצוע פעולות בתוכן המופיע באתר, כולל חיפוש, העתקה, הורדה, שיקוף ושליפה אוטומטית של התוכן על מנת ליצור מאגר נתונים.

הנך מסכים לא להשתמש באתר למטרות לא חוקיות ולא לפגוע בצורה כלשהי במשתמשים באתר ו/או בשימוש על-ידי משתמשים אחרים באתר ו/או בעסקי JDE. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינך רשאי להשתמש באתר או לנסות לעשות באתר שימוש כלשהו לנקוט בפעולה כלשהי, אשר יכולים להזיק ל - JDE או לצד שלישי כלשהו, או להפריע לתפעול האתר באופן המפר דין כלשהו.

הגבלת אחריות

מובהר בזאת, כי פרסום המלצות, דעות והנחיות באתר על-ידי JDE אינם מהווים אישור, בקשה או המלצה של JDE למלא אחר ההמלצות ו/או הדעות ו/או ההוראות. ככל שמשתמש ימלא אחר המלצות ו/או דעות ו/או הנחיות כאמור, הוא עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי JDE בקשר לכך.

JDE אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות או שלמות תוכן האתר ואינה אחראית לנכונות ו/או שלמות ו/או דיוק המידע, או לעדכון ו/או השלמת המידע, כולל מסרים מסחריים ו/או תוכן ו/או מקורות חיצוניים, אשר יש באתר קישור אליהם.

JDE אינה מתחייבת כי הקישורים הכלולים באתר יהיו תקפים ו/או יובילו לאתר פעיל. כמו כן, JDE רשאית להסיר ו/או להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספתם, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אשר האתר כולל קישורים אליהם, כולל לגבי אתרי מסרים מסחריים, עשויים להיות שונים מאלה של אתר זה. JDE לא אחראית להפרה או מחדל של תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות של צד שלישי כלשהו.

JDE אינה מתחייבת כי האתר יהיה פעיל וזמין באופן קבוע או כי הגישה אליו תהיה ללא אי דיוקים, טעויות ו/או תקלות. המידע עלול להיות לא שלם או לכלול טעויות אחרות. JDE לא אחראית לאי דיוקים, טעויות ו/או תקלות בקשר למידע והמשתמש ו/או כל מי מטעמו, לא יהיו רשאים להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי JDE בגין כך, לרבות בגין פרסום מטעה.

על-ידי כניסתך לאתר, הנך נחשב כמי שפוטר את JDE מכל טענה, תביעה ו/או דרישה לגבי כל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין בקשר לאי- דיוקים ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או תקלות כאמור ו/או בקשר לכל פעולה אשר JDE נקטה, אם וככל ש - JDE החליטה לעשות כן, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר לאותם אי-דיוקים ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או תקלות ולא תהיה זכאי לפיצוי, שיפוי ו/או סעדים כשלהם.

שימושך באתר נעשה באחריותך. האתר מסופק "כמו שהוא" (As Is) ללא התחייבות מסוג כלשהו, בין אם מפורשת או משתמעת ו- JDE לא תישא באחריות כלשהי, כולל אחריות לנזק אישי, הפרה, סחירות וכשירות לכל מטרה שהיא, כולל מטרה הקשורה או נובעת מהגישה או השימוש במידע, תוכן האתר, פלט האתר וכן האתר עצמו.

הדין החל וסמכות שיפוט

על תנאי המשתמש האלה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בקשר לתנאי המשתמש האלה, לרבות מחלוקות לגבי קיום ותקפות ההוראות, תוגש לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל, אלא אם נדרש אחרת על פי דרישות סטטוטוריות מחייבות.

שונות

חוקיות - אם ייקבע כי הוראה כלשהי מהוראות הכללים האלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי במקום ההוראה שנקבע לגביה כאמור, תבוא הוראה חוקית ותקפה הקרובה בתוכנה, מטרתה ותוצאתה, ושאר הוראות הכללים האלה יישארו תקפים וברי אכיפה. 

אי ויתור - במקרה ש - JDE לא תאכוף הוראה כלשהי מתוך הכללים האלה או לא תגיב להפרה על ידי צד כלשהו להוראות הכללים האלה, הדבר לא יהווה ויתור על זכויותיה של JDE לאכוף לאחר מכן הוראות או תנאים מכללים אלה או להגיב לאותה הפרה כאמור.

שאלות ומשוב צרכן - לכל שאלה, הבהרה או משוב צרכני לגבי אתר זה, כולל לעניין פעילות האתר ותנאי השימוש בו, הנך יכול ליצור קשר עם מרכז השירות לצרכן מוקד פניות גב מערכות, אשר מספקים שירותים לדיפלומט מפיצים (1968) בע"מ, המפיצים של JDE בישראל, באמצעות טלפון 1-800-221-250 או כתובת נחום חת1, חיפה, 31905. התקשרות עם מרכז שירות לצרכן בדוא"ל, טלפון או דואר, כפופים למדיניות נתונים אישיים של מרכז השירות לצרכן.